KQSK Thử Thách Nhân Phẩm T5

  Thân chào quý Đạo hữu,

  Lão Thiết Tượng lại muốn ra thử thách cho các Đạo hữu trong tháng này và đưa ra các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn dành cho các quý Đạo hữu chấp nhận thử thách khó nhằn này nhé. Hãy đến với sự kiện "Thử Thách Nhân Phẩm T5/2024" để giành lấy những vinh quang mà Thiết Tượng mang lại.

   

  Sau đây là kết quả:

  MÁY CHỦ SONG LONG

  Tên nhân vật Cấp độ khảm nạm Phần thưởng
  LýHồngThiên +11

      Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x50

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x2

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  LýKiêuHoành
  CốĐạiGia
  NiCô
  Aoshin +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x50

  Tàn Ảnh x10

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x3

  Curlly +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x8

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x50

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x2

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  +9
  +11
  Pupoki +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x8

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  +9
  TuLen +9

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x10

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x30

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x1

  +10
  MÁY CHỦ DU LONG
  Tên nhân vật Cấp độ khảm nạm Phần thưởng
  Lord +9

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

   
  CốHyLạc +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x8

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  +9
  Azirđàphật +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x13

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x30

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x1

  +9
  +10
  AnhBaoQua +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x50

  Tàn Ảnh x10

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x3

  ThíchXemSex +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x8

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  +9
  Zodiac +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x50

  Tàn Ảnh x10

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x3

  ĐườngTank +9  

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x10

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x30

  Tụ Hồn Chung (khóa) x20

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x1

  +10

  MÁY CHỦ THIÊN LINH

  Tên nhân vật Cấp độ khảm nạm Phần thưởng
  MoonKnight +11

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x50

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x2

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  TNbaocaosu +12

   Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 2) (khóa) x1

  Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch 50% (khóa) x1

  Cẩm Thượng Thiêm Hoa (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x3

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  Frieza +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x8

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x50

   Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 2) (khóa) x1

  Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch 50% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x70

  Cẩm Thượng Thiêm Hoa (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x3

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  +9 
  +12
  Quanzach   +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x120

  Tàn Ảnh x30

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x13

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x200

  Tụ Hồn Chung (khóa) x160

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x8

  Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch 50% (khóa) x1

  Cẩm Thượng Thiêm Hoa (15 ngày) (Khóa Định Sau Khi Trang Bị) x1

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (Khóa Định Sau Khi Trang Bị) x2

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 3) (khóa) x1

  Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tiền Thố Tự Cẩm  (15 ngày) (Khóa Định Sau Khi Trang Bị) x1

  +9
   +10
   +12
  +13
   CescCaiBang  +9

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

   
   KingDragon  +9

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x80

  Tụ Hồn Chung (khóa) x60

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x3

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x10

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  +10
  +11
  Arsenal +11

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x50

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x2

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  minhkhoilop1a +11

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x120

  Tụ Hồn Chung (khóa) x70

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x5

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

   Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 2) (khóa) x1

  Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch 50% (khóa) x1

  Cẩm Thượng Thiêm Hoa (15 ngày) (khóa sau trang bị) x1

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa sau trang bị) x1

  +12
  Brook +8

  Huyết Ngân Toái Phiến x50

  Tàn Ảnh x10

  Cơ Giáp Bộ Kiện x10

  Thất Sắc Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x3

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 3) (khóa) x1

  Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x100

  Tụ Hồn Chung (khóa) x50

  Tiền Thố Tự Cẩm  (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x4

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  +13
  FcToriko +9

  Huyết Ngân Toái Phiến x70

  Tàn Ảnh x20

  Phượng Tê Mộc Toái Phiến x1

  Sách Phòng Ngự Nguyên Tố (khóa) x1

  Tụ Hồn Chung (khóa) x10

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

  KiềuNữ+ +10

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x30

  Tụ Hồn Chung (khóa) x20

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

  KiềuNữ +12  

   Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 2) (khóa) x1

  Thất Sắc Thuần Huyết Kim Bảo Thạch 50% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x70

  Tụ Hồn Chung (khóa) x40

  Cẩm Thượng Thiêm Hoa (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x3

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  KOTEX +10

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x130

  Tụ Hồn Chung (khóa) x70

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x5

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 3) (khóa) x1

  Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tiền Thố Tự Cẩm  (15 ngày) (khóa sau trang bị) x1

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  +13
  DUREX +11

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 1) (khóa) x1

  Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x50

  Tụ Hồn Chung (khóa) x30

  Hiệp Ảnh Độc Hành Cao Cấp (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x2

  LamLong +13

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 3) (khóa) x1

  Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x100

  Tụ Hồn Chung (khóa) x50

  Tiền Thố Tự Cẩm  (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x4

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  Piccolo +13

  Ngự Giá Kình Thiên (Cấp 3) (khóa) x1

  Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 30% (khóa) x1

  Tàn Ảnh (khóa) x100

  Tụ Hồn Chung (khóa) x50

  Tiền Thố Tự Cẩm  (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x4

  Tiên Loan Phi Vũ (30 ngày) (khóa) x1

  HappyUni +10

  Kỵ thú Tứ Mộc Huyền Quy (khóa) x1

  Huyết Ngân Toái Phiến (khóa) x100

  Tàn Ảnh (khóa) x30

  Tụ Hồn Chung (khóa) x20

  Du Du Cổ Âm (15 ngày) (khóa) x1

  Đế Quang Thái Tinh (khóa) x1

  Thần Kỳ Lễ Bao (khóa) x5

   Lưu ý:

  - Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng tin trang chủ.

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  •  Facebook
  • hotro@livevn.com
  • ĐT:0901 306 283 (Thứ 2 đến Chủ Nhật từ 08h30 - 18h00)

  Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!