Bảng Xếp Hạng
Cao thủ
Phú hộ
BảoHoa
NgườiCóTiền
BiconxXx
REST
Piccolo
XO1978
4.
GoSu
DaoCun
5.
Ẳthena
LuckyBoy
6.
Versace
Mèocon
7.
Quillen
zPoseidonz
8.
Neptune
KiemThan
9.
BéBánDiêm
ON1
10.
Ryan
BéBánDiêm
Xem thêm

Trailer - Clip

  • Cập nhật bản đồ mới 95

    Để di chuyển đến bản đồ mới, Quý đạo hữu phải di ch...
  • Tìm Hiểu PET Nhặt

    Giới thiệu các loại pet nhặt sẵn từ trước đến nay, ...
  • Máy Chủ Mới Diễm Tước Sơn

    Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 ra mắt máy chủ mới Diễm Tước Sơn...