Vật phẩm Điểm Vật phẩm Điểm
Tử Huyền Quả x1 1 Tinh Linh Khấu Lương x5 5
Bối Bao (3 ngày) 10 Tiểu Phúc Bao (3 ngày) 10
Thế Thân Thảo Nhân Cao Cấp 15 Tẩy Năng Bảo Thư 15
Cửu Vỹ Hồ Tinh Linh Biến Thân Quyển (7 ngày) 20 Tam Giới Truy Nã Lệnh 20
Công Đức Hoàn (Tiểu) 20 Thế Thân Thảo Nhân x5 30
Dược Sư Kim Cang Bao 40 Vô Cực Nam Hỏa Bao 50
Kim Hoành Vũ Thạch 55 Kim Quang Vũ Thạch 60
Kinh Nghiệm Thần Đan 70 Tiểu Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch 5% 150 + 3,000
Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% 150 + 3,000 Tài Khí Thiềm Thừ 300 + 5,000
Lưu ý: Sau khi kết thúc sự kiện, toàn bộ số điểm dùng để đổi vật phẩm sẽ bị xóa hết.