Vật phẩm Điểm Vật phẩm Điểm
Tử Huyền Quả x1 1 Tinh Linh Khấu Lương x5 5
Bối Bao (3 ngày) 10 Tiểu Phúc Bao (3 ngày) 10
Thế Thân Thảo Nhân Cao Cấp 15 Tẩy Năng Bảo Thư 15
Cửu Vỹ Hồ Tinh Linh Biến Thân Quyển (7 ngày) 20 Tam Giới Truy Nã Lệnh 20
Công Đức Hoàn (Tiểu) 20 Thế Thân Thảo Nhân x5 30
Dược Sư Kim Cang Bao 40 Vô Cực Nam Hỏa Bao 50
Kim Hoành Vũ Thạch 60 Kim Quang Vũ Thạch 50
Kinh Nghiệm Thần Đan Cao Cấp 70 Ma Kích Dã Trư 250 + 3,500
Tiểu Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 20% 150 + 1,500 Đại Bảo Toản May Mắn 100 + 1,500
Lưu ý: Sau khi kết thúc sự kiện, toàn bộ số điểm dùng để đổi vật phẩm sẽ bị xóa hết.