Bạn có 0 lượt quay
Chúc mừng bạn đã trúng được
Thánh Thiên Giới Chỉ ( 30 ngày)
[OK]
Tiểu Thất Sắc Thiên Lam Bảo Thạch (20%)
Sương Nha Bảo Tượng
Mảnh Ý Cường Hiệu
Thập Sắc Kim Cương
Long Công Biến Thân Quyển (30 ngày)
Ngọc Ấn Thô Sơ Toái Phiến
Mảnh Thạch Kỳ Dị Bao x10
Tụ Hồn Chung Bao x10 (khóa định)
Túi Mảnh Huyết Ngân 2
Mảnh Thạch Kỳ Dị x3
Trường Hiệu Nam Hỏa Đan *5
Trường Hiệu Vô Cực Đan *5
Công Đức Hoàn (Tiểu)
Linh Bảo Thần Phù
Mộc Công Thần Phù